Принтиране

Въвеждане на по-добри условия за изпълнение на болнични и извънболнични дейности за пациентите с необходимост от болнично лечение през 2020 г.

Автор: Багряна Маркова, Страшимир Генев,

 

Коментар

След подписване на Националния рамков договор (НРД) за медицински дейности за 2020-2022 г.*1 и анализиране на някои възможности за подобряване на медицинското обслужване, бяха взети съвместни решения между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС), в посока на оптимизиране на качеството, подобряване на достъпа и осигуряване на равнопоставеност за населението в страната и определени негови групи.

Във връзка с това бяха подписани три анекса към НРД, а именно -Договор № РД-НС-01-4-1 от 18.02.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020-2022 г., Договор № РД-НС-01-4-2 от 06.04.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020-2022 г. (обн. ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр. бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп. бр. 18 от 2020 г.) и Договор № РД-НС-01-4-3 от 28.04.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020-2022 г. (oбн. ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр. бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп. бр. 18 от 2020 г., бр. 36 от 2020 г.).

В анекса от 18.02.2020 г. бяха разгледани и договорени прецизни механизми за осъществяване на видеозаписите в офталмологичните клинични пътеки и контрол върху тези записи.

Бяха променени цените на някои кардиохирургични пътеки (№ 119 и № 120.1), които касаят диагностиката и лечението на деца (лица до 18-годишна възраст), беше утвърдена цената и начините на заплащане на КП № 89.3, която касае болнично лечение на случаи на тежко протичащи ставни заболявания и усложнения, утвърдена беше по-висока цена за тежки случаи, отчетени по клинични процедури за анестезия и интензивно лечение, както и бяха утвърдени редица технически подобрения в диагностично-лечебните алгоритми на клиничните пътеки, с цел оптимизиране на дейността и подобряване на качеството на предлаганата болнична медицинска помощ.

В анекса от 06.04.2020 г. е разписан редът за заплащане на неблагоприятни условия на изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ, свързани с въведени от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки. В същия анекс се договорират практическите механизми за въвеждането на възможностите за лечение в детски клиники на т. нар. „млади възрастни“. Това са млади хора, които са навършили 18-годишна възраст и при които има необходимост да се лекуват с лекарствени протоколи за деца (до 18 години).

Анексът от 28.04.2020 г. беше сключен поради необходимостта от регламентиране на изследванията за COVID-19 в рамките на целия процес – от спазване на противоепидемичните мерки и мерките за безопасност при вземане, пакетиране, транспортиране и анализ на биологичния материал. Беше договорено НЗОК да заплаща от 22.04.2020 г. на лабораториите, посочени в заповед на министъра на здравеопазването. В същия документ се уточнява кодирането на състоянията, причинени от този вирус, и резултатите от изследванията за него както следва:

 • U07.1 COVID-19, идентифициран вирус. Този код се използва, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви се използва допълнителен код. Този код не включва:
 • коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2);
 • коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (В97.2);
 • тежък остър респираторен синдром (SARS), неуточнен (U04.9).
 • U07.2 COVID-19, неидентифициран вирус;
 • COVID-19 БДУ;
 • U07.2 COVID-19, неидентифициран вирус;
 • COVID-19 БДУ. Този код се използва, когато COVID-19 е диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви се използва допълнителен код. Този код не включва:
 • коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2) COVID-19;
 • потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1);
 • специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести (Z11.5);
 • наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8).

В анекса се уточнява и болничният прием на пациенти с инфекция. Пациенти с инфекция с COVID-19 се хоспитализират по една от следните клинични пътеки: № 39 или № 48, или № 104.

Пациенти с бронхопневмония или бронхиолит, предизвикани от COVID-19, се хоспитализират по клинична пътека № 39 или № 48, а без бронхопневмония или бронхолит, но с инфекция от COVID-19 се хоспитализират по клинична пътека № 104.

Лечебното заведение може да отчете само една от следните клинични пътеки с № 39 или № 48, или № 104, в рамките на същия отчетен период, при лечението на пациент по повод на инфекция с COVID-19.

Подобни механизми ще бъдат прилагани и при възникване на епидемии и от други причинители – например грипен вирус.

Багряна МАРКОВА, началник отдел в ЦУ на НЗОК
Д-р Страшимир ГЕНЕВ, д. м., началник отдел в ЦУ на НЗОК
___
1* Националните рамкови договори за медицински и дентални дейности бяха обект на коментара в бр. 2 на списанието от тази година (бел. ред.).