- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За новия размер на минималната работна заплата, в сила от 1 април 2022 г., и плащания, обвързани с нея

С Постановление № 37 от 24.03.2022 г. Министерският съвет определи нов размер на минималната месечна работна заплата за страната (обн. ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г.).