- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Взима ли се предвид стажът от друга държава членка на ЕС при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит

Съгласно чл. 7, пар. 1 от Регламент № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 05.04.2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (OВ, бр. L 141, 2011 г.), работник, който е гражданин на държава членка, не може поради своето гражданство да бъде третиран на територията на друга държава членка различно от работниците -….