- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

По някои въпроси, свързани с трудовото възнаграждение и удостоверяването на изплащането му

През 2020 г. се потвърждава вече установената практика, че съгласно чл. 270, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) изпълнението на произтичащото от писмения трудов договор парично задължение за изплащане на дължимото трудово възнаграждение се удостоверява с подписа на работника или посочено от него лице във ведомостта, в разписка, както и в документ за банков превод по влог на работника.