- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Действия на работодателя при запор на трудово възнаграждение на негов работник

На основание разпоредбата на чл. 272, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда (КТ) от трудовото възнаграждение се удържат сумите, произтичащи от запори, наложени по съответния ред.