Принтиране

Развитие на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите

Автор: Ивайло Найденов,
През 2021 г. Република България извърши съпоставяне на длъжностните наименования от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД-2011) с Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO) чрез Таблица за кръстосано съответствие между двете класификации.