Принтиране

Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение

Автор: Елка Димитрова,

Въпроси и отговори

ВЪПРОС: Прилага ли се ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за лицата, които са в неплатен отпуск по време на периода на извънредното положение или са самоосигуряващи се лица, или лица, назначени с договор за управление и контрол?

ОТГОВОР: ПМС № 55 от 30.03.2020 г. цели подпомагане на работодателите за запазване на заетостта на работниците и служителите, посредством компенсиране на 60% от дължимите от работодателя трудови възнаграждения.

В хипотезата на неплатен отпуск, когато работодателят не дължи възнаграждение, ПМС № 55 от 30.03.2020 г. не е приложимо за периода на неплатен отпуск на работниците и служителите.

Съгласно постановлението компенсации се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на техните работници и служители при преустановяване на работата на предприятието или на част от него, както и при въвеждане на непълно работно време. По-конкретно, в § 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение е посочено, че се предоставят средства за осигурени лица по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО. В тази връзка самоосигуряващите се лица и лицата, назначени с договор за управление и контрол, не попадат в посочения обхват.

При въвеждане на непълно работно време компенсации се изплащат пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

ВЪПРОС: Фирмите, които не попадат в списъка на приложението към ПМС № 55 от 30.03.2020 г., имат ли право да получат компенсации, ако само имат спад на приходите с над 20%, без да са прекратили дейността си, пратили са работниците си в платен или неплатен отпуск, или са прекратили договорите им?

ОТГОВОР: Работодателите, които имат спад на приходите с над 20%, но не отговарят на другите критерии по постановлението, не могат да кандидатстват за изплащане на компенсации.

За компенсации могат да кандидатстват работодатели, които:

  • със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, са преустановили работата на предприятието или на част от предприятието (чл. 1, ал. 1);
  • със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители (чл. 1, ал. 2);
  • със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено (чл. 1, ал. 3).

Заповедта за преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, или за въвеждане на непълно работно време, трябва да е издадена през периода на извънредното положение, тоест не по-рано от 13.03.2020 г.

ВЪПРОС: На какви условия трябва да отговарят предприятията, които имат спад на приходите, но не са пряко засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г., за да могат да кандидатстват за компенсации?

ОТГОВОР: Работодателите, които имат спад на приходите, но не са преустановили дейността си в изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г., могат да кандидатстват за получаване на компенсации, когато:

  • са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
  • със своя заповед (издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда) са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници или служители, или са въвели непълно работно време;
  • нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение (например ако през последния месец не са платени осигуровки, но няма влязъл в сила акт, тогава имат право да кандидатстват);
  • не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
  • запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени компенсациите;
  • през периода, за който им се изплащат компенсации, не прекратят трудови договори на свои работници и служители при закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване на обема на работата или спиране на работа за повече от 15 работни дни, т. е. работодателят не трябва да прекратява трудови договори на работници или служители по посочените членове от КТ през периода, за който му се изплащат компенсации, независимо дали получава компенсации за тях;
  • нямат установени нарушения на трудовото законодателство, изчерпателно посочени в постановлението, през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

Заявлението на работодателя може да бъде подадено и от друг негов представител при предоставянето на съответните документи, доказващи това негово право.

ВЪПРОС: При тези условия могат ли да кандидатстват работодателите от всички сектори?

ОТГОВОР: Възможността за кандидатстване по постановлението не се отнася за всички сектори.

Така например от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) са изключени секторите: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление и Дейности на екстериториални организации и служби.

ВЪПРОС: Каква крайна дата следва да се запише в заявлението по чл. 1 от ПМС № 55 и в списъка на служителите, където се записва броят на работните дни, след като крайната дата на извънредното положение стана 13 май?

ОТГОВОР: В чл. 1, ал. 4 от ПМС № 55 е посочено, че компенсации по ал. 1, 2 и 3 се изплащат за целия период (засега два месеца) или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., но за не повече от три месеца.

При тези ограничения работодателят решава за какъв срок да поиска компенсации.

Важно е да се отбележи, че когато работата е прекратена със заповед на работодателя, началната дата на компенсацията следва да съвпада с датата на заповедта за преустановяване на работа.

ВЪПРОС: Изплащат ли се компенсации за работници и служители, които ползват платен годишен отпуск?

ОТГОВОР: Да, когато работодателят със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието, поради което лицата ползват платен годишен отпуск, има право на компенсации.

ВЪПРОС: С какви документи следва да бъде доказан намаленият размер на приходите?

ОТГОВОР: Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за получаване на компенсации по тази линия, са посочени в чл. 2, ал. 2 от постановлението. Едно от изискванията е работодателят да декларира и докаже намаление с не по-малко от 20% в приходите от продажби, като представя документи, удостоверяващи това твърдение.

Към момента не са посочени конкретни документи и те се определят по преценка на работодателя.

Намалението на приходите от продажби е за месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година.

Представените документи следва да бъдат за изтекъл месец.

Затварянето на един обект на фирмата следва да се приема като частично преустановяване на дейността на цялото предприятие. В тази връзка отчетните документи следва да обхващат приходите от продажби на цялото предприятие, доколкото конкретният обект не е отделно юридическо лице.

ВАЖНО: На 06.04.2020 г. 44-тото Народно събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 34 от 2020 г.). Направената промяна в § 6, ал. 1, изречение първо от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. предвижда: „Националният осигурителен институт да превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя, за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет“.

Съгласно предложените промени, размерът на изплащаните компенсации ще бъде 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за същия месец за всеки работник или служител, за когото е приложен режимът за преустановяване на работа или на установяване на непълно работно време, и на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации.

Д-р Елка ДИМИТРОВА, директор на Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП