Принтиране

Отпада срокът 21 април за подаване на заявления по схемата 60/40

Автор: Агенция по заетостта,

Във връзка с направените промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., както и очакваните промени в ПМС № 55 от 30.03.2020 г., Агенцията по заетостта уведомява всички заинтересовани работодатели, че отпада срокът (21.04.2020 г.) за подаване на заявления за изплащане на компенсации по реда на постановлението.

Промяната е направена, за да се даде възможност на повече представители на бизнеса да се възползват от схемата 60/40 при новите условия.

Без определяне на краен срок, Агенцията по заетостта продължава да приема заявления и документи за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 55 от 30.03.2020 г., като припомня, че те се подават към Дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването.

Препоръчително е документите да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Документите могат да се подават и чрез лицензирани пощенски оператори и само при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда.

Агенция по заетостта