Принтиране

Какво предвиждат последните промени в Закона за насърчаване на заетостта

Автор: Елка Димитрова,
С последните изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), публикувани в „Държавен вестник“, бр. 41 от 03.06.2022 г., в сила от датата на обнародването им, се дава „зелена светлина“ за целенасочена работа с икономически неактивните лица, които по различни причини не работят, не учат и не са регистрирани като безработни, предоставя се възможност за финансиране със средства от държавния бюджет, на процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, и се урежда регистрирацията като безработни лица в бюрата по труда на чужденците, ползващи се от временна закрила по Закона за убежището и бежанците.