Принтиране

Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите (ESCO) и връзката й с Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011 г.)

Автор: Елка Димитрова,
Със Заповед № 01-220 от 27.08.2021 г. министърът на труда и социалната политика утвърди Таблица за кръстосано съответствие между Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. и Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите (ESCO).