Принтиране

Актуални законодателни промени, свързани с въвеждането на обслужване на „едно гише“ за предоставяне на достъп до пазара на труда за чужденци в България

Автор: Христо Симеонов,
От 01.06.2021 г. влезе в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ - обн. ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.), с който беше изменен и Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ).