Принтиране

Трудът и правото между 10 март и 10 април 2020 г.

Автор: Труд и право,
  • Новите образци на трудови договори по чл. 114а КТ вече могат да се за­явя­ват по електронен път.

Считано от 21.04.2020 г., регистрираните земеделски стопани и регистрираните тютюнопроизводители могат да заявяват по електронен път новите образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (по чл. 114а от Кодекса на труда) – за повече от един ден.
За целта беше надграден Порталът за предоставяне на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда съгласно § 49б от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното съб-рание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), и Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-250 от 13.04.2020 г.
С разпоредбите на § 49б ЗМДВИП се регламентира само по време на извънредното положение договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да се сключват за повече от един ден, и за 6 часа, освен за 4 и 8 часа, както и да не се заплащат предварително осигурителни вноски. Трудови договори за повече от един ден в периода на извънредното положение могат да използват освен регистрираните земеделски стопани, и регистрираните тютюнопроизводители, за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн.
Запазва се и възможността за използване и съответно генериране по електронен път на образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден и срещу предварително заплатени осигурителни вноски.
Регистрираните земеделски сто­пани и тютюнопроизводители, които ще използват за пръв път Портала за трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда и при регистрацията си в Министерството на земеделието, храните и горите са предоставили валиден електронен адрес, ще получат автоматично потребителско име и парола за вход в системата. Тези, които не са предоставили валиден електронен адрес, следва да предоставят такъв в инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп.
Предоставените до момента достъпи до портала остават валидни.
ИА „Главна инспекция по труда“ напомня на земеделските стопани и тютюнопроизводителите, че до 24.04.2020 г. следва да генерират уникални идентификационни номера за използваните до момента нови образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – за повече от един ден.