Принтиране

Трудът и правото между 10 април и 10 май 2020 г.

Автор: Труд и право,

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за здравето, свързани с края на обявеното извънредно положение.

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за здравето, с които се правят изменения в редица нормативни актове, включително и в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Промените са обнародвани в Извънреден брой 44 на „Държавен вестник“ от 13.05.2020 г.

Глобите за нарушаване на противоепидемичните мерки и за неспазване на карантината ще останат непроменени и след края на извънредното положение на 13 май 2020 г., реши Народното събрание. С измененията се регламентира, че при епидемично разпространение на заразни болести министърът на здравеопазването ще въвежда временни противоепидемични мерки по предложение на главния държавен здравен инспектор за територията на страната или за отделна област. Посочва се, че тези противоепидемични мерки не могат да включват забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави и временно ограничаване придвижването на територията на страната.

С глоба от 300 до 1000 лв. ще се наказват нарушителите, които не спазват въведените противоепидемични мерки. При повторно нарушение, глобата ще е от 1000 до 2000 лв.

Лице, болно от заразна болест, както и заразоносител, което откаже или не изпълнява задължителната изолация и/или лечение, ще се наказва с глоба в размер на 5000 лв.

Контактно лице на болен от заразна болест, както и лице, което е влязло на територията на страната от други държави, което откаже или не изпълнява задължителната карантина, ще се наказва с глоба в размер на 5000 лв., регламентират измененията.

С промените повечето от социално-икономическите мерки, въведени при извънредното положение, се удължават с до два месеца.

Във връзка с изтичане срока на извънредното положение на 13 май 2020 г., Народното събрание реши до два месеца след отмяната му срещу физически лица да се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, след което се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски.

Съгласно измененията на Закона за здравето, с § 16 от неговите Преходни и заключителни разпоредби е предвидено, неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до
60 работни дни, ползван през 2020 г., да се зачита за трудов стаж.

През 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване ще се зачита също времето на неплатения отпуск до
60 работни дни.