- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За преддоговорните отношения на страните в процеса на сключване на трудов договор

Встъпването в трудово правоотношение понякога се оказва трудно начало както за работодателя, така и за работника или служителя.