Принтиране

За някои правни проблеми при трудовите спорове, свързани с налагането на дисциплинарна отговорност

Автор: Андрей Александров,
В разпоредбата на чл. 357, ал. 1 КТ се съдържа легалната дефиниция на „индивидуалния трудов спор“ - според цитираната разпоредба, трудови са споровете между работника или служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и споровете по изпълнението на колективните трудови договори и установяването на трудов стаж.