Принтиране

За някои правни проблеми при трудовите спорове, свързани с имуществената отговорност на страните по трудовото правоотношение

Автор: Андрей Александров,
В предходния брой на списанието разгледахме някои типични проблеми, възникващи в практиката по трудови спорове за наложени дисциплинарни наказания.