Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 74/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Налице ли е конфликт на интереси при назначаване на психолог в Дом за деца, лишени от родителска грижа, който е роднина на директора на дома по съребрена линия?