- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 63/2022

ВЪПРОС: Зачита ли се за професионален стаж и опит времето, през което се ползва отпуск по майчинство?