- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 95/2020

Може ли да бъде прекратен трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ с лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), но излязло в отпуск по чл. 162 КТ поради временна неработоспособност?