- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 9/2020

Изразът „която не е в кръга на неговите трудови задължения“, използван в чл. 110 КТ, означава ли, че работникът или служителят не може да изпълнява една и съща длъжност при същия работодател?