Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 80/2020

Автор: МТСП,
Работодател желае да включи в трудовия договор клауза, съгласно която в случай, че работникът е ползвал изцяло или частично годишния си платен отпуск и впоследствие трудовото му правоотношение бъде прекратено (без оглед на основанието за това), работодателят ще има право да прихване от последното трудово възнаграждение на работника разликата между сумата на платеното по чл. 177, ал. 1 КТ и сумата на изчисленото по чл. 177, ал. 1 КТ възнаграждение за брой дни годишен отпуск, съответстващ на броя месеци преди прекратяването на трудовото правоотношение.