- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 76/2020

При срочен трудов договор за сезонна заетост правилно ли е да се посочи като основание за сключване на договора – чл. 68, ал. 3 КТ, във връзка с ал. 1, т. 1?