- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2020

При постъпване на работа по трудов договор, следва ли при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят да отчете и времето, през което лицето е работило по служебно правоотношение по Закона за държавния служител?