- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 55/2020

ВЪПРОС: Следва ли работодателят да включи в допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит периода от време на незаконното уволнение? Работникът е възстановен с влязло в сила съдебно решение на същата длъжност, заемана при работодателя, който го е уволнил незаконно, и продължава да изпълнява трудовите си задължения. ОТГОВОР: Разпоредбата на чл.12, […]