- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 53/2021

При възникване на трудовото правотношение със служителка, същата по нейна вина не е представила на работодателя доказателства за придобития от нея до момента пълен размер на трудовия стаж и професионален опит, поради което години наред е получавала по-ниско допълнително трудово възнаграждение по чл. 12 НСОРЗ.