- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 39/2021

ВЪПРОС: Работя на непълно работно време 2 часа по основен трудов договор. Допълнително възнаграждение за ОНС „доктор“ как се полага – пропорционално на отработеното време ли или в пълен размер?