- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 38/2021

ВЪПРОС: Задължен ли е работодателят да предоставя брутна работна заплата на работещ по трудов договор, равна или по-голяма от месечния осигурителен доход за съответната заемана длъжност?