Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 30/2021

Автор: МТСП,
ВЪПРОС: Съгласно чл. 259 от Кодекса на труда заместващият работник се ползва от правата на съответната длъжност или работа. Правото на платен годишен отпуск се придобива с настъпване на 4 месеца трудов стаж - чл. 155, ал. 2 КТ. Получава ли работникът право на допълнителен платен отпуск (освен по основния си трудов договор) в хипотеза, когато е замествал друг работник при условията на чл. 259 КТ, изпълнявал е функцията си и по основния си трудов договор, като времето на заместване надхвърля 4 месеца?