- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 18/2020

Към коя дата се изчислява размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ – към датата на придобиване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, към датата, на която правото на пенсия е упражнено, или към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, независимо кога ще бъде прекратено то?