- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 101/2020

На новопостъпил служител следва ли да бъде признат целият трудов стаж (в т. ч. военна служба; гледане на дете до 3 година без трудово правоотношение, зачетен стаж от бюро по труда, работа на друга позиция различна от заеманата длъжност, и т. н.) преди 01.07.2007 г. при изчисляване на процент за придобит трудов стаж и професионален опит?