- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Съдебна защита срещу незаконно прекратяване на трудовото правоотношение

Считано от 31.10.2017 г., Гражданският процесуален кодекс (ГПК) беше изменен и допълнен с цел да се разшири приложното поле на касационното обжалване.