Принтиране

Съдебна защита срещу незаконно прекратяване на трудовото правоотношение

Автор: Марио Първанов,
Считано от 31.10.2017 г., Гражданският процесуален кодекс (ГПК) беше изменен и допълнен с цел да се разшири приложното поле на касационното обжалване.