- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Прекратяване на трудовия договор при неплащане на заплатата

Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение, дължимо по реда на КТ.