Принтиране

Преглед на промените в Кодекса на труда, в сила от 1 август 2022 година

Автор: Андрей Александров,
В края на законодателната си дейност 47-ото Народно събрание прие Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Кодекса на труда (КТ), с който в българското трудово законодателство се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1152 на Европейския парламент и на Съвета от 20.06.2019 г. за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (ОВ, L 186/105 от 11.07.2019 г.) и на Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20.06.2019 г. относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (ОВ, L 188/79 от 12.07.2019 г.).