- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Предварителна закрила при уволнение

Постановените през предходните години решения на Върховния касационен съд (ВКС) очертават стриктно приложното поле и правната същност на предварителната закрила.