Принтиране

Правни проблеми, свързани с прекратяването на трудовите правоотношения на хабилитираните лица след навършване на 65-годишна възраст

Автор: Андрей Александров,
След редица изменения през последните години настоящата редакция на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) гласи, че: работодателят има право да прекрати трудовия договор на работника или служителя с предизвестие при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, освен в случаите на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване; при навършване на 65-годишна възраст - за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование.