- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Практически затруднения, свързани с гратификационното (благодарствено) обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

Сред обезщетенията, дължими от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение, се откроява едно плащане, което поставя редица практически проблеми:
т. нар. „гратификационно“ (благодарствено) обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ).