- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск. Забрана за парично компенсиране

В Кодекса на труда (КТ) са регламентирани различни видове отпуск – платен годишен отпуск, неплатен отпуск, целеви отпуски за обучение, за бременност, раждане и отглеждане на дете, за временна неработоспособност, за изпълнение на граждански, обществени и други задължения и т. н.