- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната

Съгласно чл. 121, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа.