- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Определяне на базата за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск

Съгласно разпоредбата на чл. 177 от Кодекса на труда (КТ) за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.