Принтиране

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест

Автор: Андрей Александров,
Според чл. 222, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ или чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание.