Принтиране

Новият отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата/осиновителя на детето

Автор: Мариана Василева,
Както вече коментирахме на страниците на списанието, със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г., в сила от 01.08.2022 г.), се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/‌1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/‌18/‌ЕС на Съвета (ОВ, L 188/‌79 от 12 юли 2019 г.).