- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Нови опити за „дигитализиране“ на трудовата книжка

При съвременното ниво на развитие на информационните и комуникационните технологии, не е изненадващо, че все по-голям дял от информационните носители стават електронни, а „традиционният“ документ на хартиен носител загубва част от значението си.