- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Какво се променя с измененията и допълненията на Кодекса на труда през втората половина на 2020 година

С последните промени в Кодекса на труда (КТ)*1 се предвиждат изменения и допълнения в разпоредбите, регламентиращи двустранното сътрудничество, трудовите отношения с международен елемент, разпростирането на колективния трудов договор на отраслово и браншово равнище, вписването на колективните трудови договори, условията за присъединяване към колективен трудов договор, командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги, трудовия […]