Принтиране

Изменение на трудовото правоотношение между работодател и работник или служител – чужденец, по взаимно съгласие

Автор: Вяра Георгиева,
От 2002 г. насам българското законодателство позволява на чужденци, съобразно дефиницията на чл. 2 ал. 1 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), т. е. граждани на трети държави по смисъла на чл. 4, § 1 от ДР на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), да получат по реда на специална нормативноуредена процедура достъп до пазара на труда и да встъпят в трудово правоотношение с местен работодател по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ.