- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя

През 2020 г. няма колебания в практиката на Върховния касационен съд (ВКС) относно прилагането на посочените институти на трудовото право.