- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Актуална практика на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство

Тълкувателно решение № 5/2019 г. от 26.10.2021 г.