- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Актуална практика на Съда на ЕС в областта на трудовото право

Съдът на Европейския съюз (СEС) работи в сътрудничество с националните юрисдикции на държавите членки, които прилагат правото на Съюза.