- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Академичната длъжност „асистент“ и нейните несъвършенства в нормативната уредба

Коментар Настоящата статия изследва някои несъвършенства в нормативната уредба, отнасяща се до академичната длъжност „асистент“. На тази база е направен конкретен нормативен анализ, както и някои предложения за законодателни промени (de lege ferenda). Академичната длъжност „асистент“ е част от научно-преподавателския състав във висшето училище или научната организация. Научно-преподавателският състав на висшите училища в България се […]