Принтиране

Видове пенсионни продукти във фазата на изплащане от универсалните пенсионни фондове

Автор: Бисер Петков,
През февруари 2021 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.), който цялостно урежда фазата на изплащане от универсалните пенсионни фондове (УПФ) - видовете пенсионни продукти, разпределението на рисковете при тяхното предлагане и задълженията на пенсионноосигурителните дружества (ПОД), във връзка с изплащането на средствата и покритието на евентуалния недостиг.